Giới thiệu
Tuyển dụng
Liên hệ

Doanh nghiệp tuyển dụng

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID CHUYÊN NGHIỆP

Cung cấp cho học viên kỹ năng lập trình Java và lập trình ứng dụng trên nền tảng Android, kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng ứng dụng Android, hiểu và nắm bắt cách xây dựng dịch vụ web để xây dựng và quản lý ứng dụng, giúp học viên biết đưa ứng dụng lên CH Play, kiếm tiền từ ứng dụng, chia sẻ những kinh nghiệm trong thiết kế và lập trình ứng dụng di động từ Giảng viên

Đối tượng tham gia

 • •Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin
 • •Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học trên cả nước
 • •Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp

Thông tin khóa học

 • •Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên, giúp học viên hiểu sâu bài học
 • •Các bài labguide chi tiết giúp học viên dễ dàng tổng hợp kiến thức trên lớp
 • •Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên
 • •Thời gian học linh động, phù hợp cho giảng viên và học viên.
 • •Học viên hoàn thành khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận Kỹ năng Công nghệ của Học viện Đào tạo Công nghệ và Nhân lực Quốc tế HHM

Chi tiết khóa học

Chương trình đào tạo

LẬP TRÌNH JAVA CORE

11 buổi ~ 33 giờ

Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java. Tiếp cận các giải thuật cơ bản trong lập trình sử dụng ngôn ngữ Java. Hiểu và biết tư tưởng lập trình hướng đối tượng. Làm việc với file, đa luồng…các kiến thức nền tảng để học viên lập trình với hệ điều hành Android.

Yêu cầu kiến thức

Không

 • Tổng quan về ngôn ngữ lâp trình Java

  1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình java, lịch sử ra đời, máy ảo JVM, Cấu trúc của một chương trình java, JDK và tools lập trình, Các từ khóa, các kiểu dữ liệu trong Java, Labguide
 • Các cấu trúc cơ bản trong Java

  1. Các phép toán số học, phép quan hệ, phép gán, Vào, ra dữ liệu trong chương trình Java, Cấu trúc rẽ nhánh, Cấu trúc lặp: xác định và không xác định, Labguide
 • Cấu trúc lặp (continute), Mảng và String

  1. Cấu trúc lặp (tiếp tục), Mảng 1 chiều và mảng 2 chiều, Chuỗi và các phương thức xử lý chuỗi, Labguide
 • Lập trình hướng đối tượng (Lớp (Class) và đối tượng (Object))

  1. Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng: Data Abstraction, Encapsulation, Modularity, Polymorphism, Inheritance, Tìm hiểu về Class và Object, Variables và Methods, Hàm khởi tạo: Constructor, Giới hạn truy nhập: public, protected, private, Package và hướng dẫn cấu trúc lập trình trong project, Labguide
 • Lập trình hướng đối tượng (continute…)

  1. Sự kế thừa (Inheritance), Tính đa hình (Polymorphism), Trừu tượng (Abstraction) và giao diện (Interface), Labguide
 • Xử lý ngoại lệ (Exception)

  1. Tổng quan về ngoại lệ trong Java, Check Exception và Uncheck Exception, Throwing Exception, Kỹ thuật debug, kiểm soát ngoại lệ, Labguide
 • Đa luồng trong Java

  1. Luồng (Thread) trong Java, Tạo và quản lý Thread, Sự đồng bộ hóa trong lập trình đa luồng, Ý nghĩa sử dụng Thread gắn với lập trình Android, Labguide
 • Java I/O

  1. Đọc, ghi file trong Java, Các kỹ thuật đọc ghi file hiệu quả với chương trình, Labguide.
 • Java Collection

  1. Giới thiệu Collection in Java, Tầm quan trọng của Collection với lập trình Android, Sắp xếp với Collection, Labguide.

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

LẬP TRÌNH ANDROID CƠ BẢN

10 buổi ~ 30 giờ

Giúp học viên hiểu và nắm bắt cơ bản cách thức xây dựng ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Android sử dụng công cụ Android Studio. Biết cách thiết kế giao diện ứng dụng (Widgets, LayoutManager, Fragment…), lưu trữ dữ liệu với hệ quản trị CSDL SQLite. Hiểu và sử dụng các thành phần: Activity, Intent, Content Provider, Broadcast Receiver, Service.

Yêu cầu kiến thức

Đã biết về lập trình hướng đối tượng, lập trình Java Core

 • Tổng quan về hệ điều hành Android và môi trường phát triển

  1. Giới thiệu tổng quan - Lịch sử các phiên bản - Sự phát triển của thiết bị di động và thị phần - Kiến trúc hệ điều hành Android - Môi trường và công cụ phát triển - Tạo project đầu tiên với Android Studio
 • Các thành phần ứng dụng Android

  1. Giới thiệu Activity, Intent, Service, Broadcast Receiver, Content Provider. - Manifest file - Các tài nguyên (resources) - Vòng đời của ứng dụng - Một số dạng ứng dụng nổi bật.
 • Các thành phần giao diện

  1. Giới thiệu lớp View - Các lớp cơ bản: Labels, Button, Edittext, ImageView… - Layouts Manager
 • Các thành phần giao diện (continute…)

  1. Ôn tập Java Collection - Giới thiệu Listview, Gridview - Adapter, Recyclerview, Cardview
 • Fragment, Menu and Dialog

  1. Giới thiệu về Fragment, ý nghĩa và cách sử dụng - Option Menu, Context Menu, SubMenu - Alert Dialog, Progress Dialog, Date/Time Picker.
 • Intents

  1. Giới thiệu Intent trong Android - Intent với Built-in Standard actions - Sử dụng Intent để mở một Activity.- Truyền và nhận giá trị giữa các giao diện với Intent.
 • Debuging an Android App

  1. Làm việc với các phương pháp Debug gỡ lỗi(ADB; DDMS; AVD, Devices. (Breakpoint))
 • Storing – Lưu trữ trong Android

  1. Các cách thức lưu trữ dữ liệu trong Android - Lưu trữ với Shared Preference - Làm việc với folder và file trong Android - Tạo cài đặt (Setting) cho ứng dụng sử dụng Preference framework - Lưu trữ dữ liệu trong SDCard.
 • Lưu trữ dữ liệu với SQLite

  1. Giới thiệu hệ quản trị CSDL SQLite - Các kiểu dữ liệu hỗ trợ - Nhắc lại kiến thức về ngôn ngữ SQL - Làm việc với SQLiteOpenHelper và SQLiteDatabase (Tạo bảng, sửa, xóa bảng, thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu). - Labguide: tổng hợp kiến thức xây dựng ứng dụng Ghi chú.
 • Content Provider

  1. Giới thiệu tổng quan về Content Provider - Lấy dữ liệu danh bạ, tài nguyên medias, audios, videos, call logs về ứng dụng - Tạo một Content Provider, thêm, sửa, xóa dữ liệu. - Labguide: Xây dựng ứng dụng nghe nhạc, lấy nguồn nhạc từ bộ nhớ trong và thẻ nhớ.
 • Services

  1. Giới thiệu Service trong Android - Vòng đời của Service - Gọi và dừng Service với Intent - Giới thiệu và sử dụng lớp MediaPlayer để chơi nhạc - Labguide: Ứng dụng nghe nhạc với Service và MediaPlayer.
 • Broadcast Receiver and Notification

  1. Giới thiệu Broadcast Receiver - Ý nghĩa và cách sử dụng Broadcast Receiver - Các dạng notification trong Android. - Labguide: Hoàn thiện ứng dụng nghe nhạc sử dụng Broadcast Receiver.
 • Ôn tập kết thúc học phần Lập trình Android cơ bản

  1. Kết thúc học phần HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tâp của học viên trên tiêu chí kết hợp kết quả học tập trực tuyến(Online) của Học viện

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

LẬP TRÌNH ANDROID NÂNG CAO

09 buổi ~ 27 giờ

cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng xây dựng ứng dụng nâng cao trên hệ điều hành Android. Các ứng dụng này yêu cầu kết nối mạng, học viên được nắm bắt các kỹ năng triệu gọi và phân tích kết quả trả về từ dịch vụ web. Tự tạo, quản lý cơ sở dữ liệu và viết các dịch vụ web. Biết cách tự phân tích, thiết kế ứng dụng Android. Biết cách đăng ký gian hàng và upload ứng dụng lên CH Play.

Yêu cầu kiến thức

Đã học học phần lập trình Java Core, lập trình android căn bản

 • Networking

  1. Giới thiệu về dịch vụ web (webservice) - Giới thiệu lớp HttpURLConnection - Nhắc lại kiến thức về luồng (Thread) trong Java - Lớp Asyntask và cách sử dụng. - Labguide: Ứng dụng kết nối đến tài nguyên mạng và lấy text hoặc image về hiển thị trên mobile.
 • Networking (continute…)

  1. Giới thiệu bộ thư viện Volley - Giới thiệu về thư viện Retrofit - Thư viện xử lý ảnh Picasso và Glide - So sánh hiệu năng và đánh giá - Labguide: lấy tài nguyên chuỗi với volley và tài nguyên ảnh về mobile với picasso
 • XML Parsing

  1. Giới thiệu định dạng XML - Giới thiệu về RSS - Kỹ thuật phân tích định dạng XML: XML PullParser, DOM, SAX - Labguide: Xây dựng ứng dụng đọc báo Online với nội dung lấy từ các trang báo điện tử.
 • JSON Parsing

  1. Giới thiệu định dạng JSON - Kỹ thuật phân tích JSON - So sánh, đánh giá hiệu năng ứng dụng xử lý định dạng XML và JSON - Labguide: ứng dụng thời tiết sử dụng dịch vụ trang Openweathermap
 • Google Map API

  1. Giới thiệu về Google Map API - Cài đặt thư viện và tạo project tích hợp Google Map - Lấy về API KEY và cấu hình trong ứng dụng - Tùy biến Map trong ứng dụng.
 • Google Place API và Google Direction API

  1. Giới thiệu dịch vụ Google Place và Direction - Kích hoạt dịch vụ và lấy về SERVER KEY - Place Near by Search và Place Text Search - Vẽ đường đi giữa 2 địa điểm trên bản đồ sử dụng PolyLine class - Labguide: ứng dụng tích hợp tìm kiếm địa điểm trên bản đồ: ATM, Bus, Ngân hàng…kết hợp vẽ đường đi từ điểm đầu đến điểm cuối.
 • PHP RESTful Webservice

  1. Kiến trúc REST - Tổng quan về dịch vụ web, PHP RESTful - Đăng ký PHP hosting - Tạo và quản lý dịch vụ web - Upload lên hosting và triệu gọi từ mobile - Labguide: xây dựng webservice hỗ trợ chức năng hiển thị sản phẩm và đặt hàng cho shop online
 • Quảng cáo Google Admob và Upload ứng dụng lên CH Play

  1. Giới thiệu Google Admob, Advertiser, Publisher - Tổng quan thị trường ứng dụng và doanh thu - Banner Ads và Interstitial Ads - Export apk file ứng dụng sau khi hoàn thiện - Đăng ký tài khoản Google Developer, chuẩn bị tài nguyên ứng dụng - Đăng sản phẩm lên chợ và quản lý doanh thu - Những kinh nghiệm hữu ích từ giảng viên về lập trình di động.
 • Ôn tập kết thúc học phần lâp trình android nâng cao

  1. Kết thúc học phần HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tâp của học viên trên tiêu chí kết hợp kết quả học tập trực tuyến(Online) của Học viện.

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

PROJECT CUỐI KHÓA

Thực tập ở doanh nghiệp ~ 7 tuần

Project cuối khóa tổng hợp những kiến thức học viên đã được trau dồi trong suốt quá trình học tập. Học viên đăng ký làm dự án cuối khóa theo nhóm (3-5 học viên). Giảng viên hướng dẫn giao đề tài. Học viên sẽ được hướng dẫn kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng sản phẩm và viết tài liệu trong quá trình làm project. Sau khi hoàn thiện, HHM Academy Hanoi tổ chức hội động chấm project, gồm các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình di động, đánh giá và góp ý cho các sản phẩm của học viên.

Sản phẩm học viên

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC

KHÓA HỌC

KHÓA HỌC KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID CHUYÊN NGHIỆP

90 giờ ~ 6 tháng

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Giảm 30% học phí

khi đăng ký trước ngày 15/05/2021

HỌC PHÍ CÒN LẠI

Học online: 5,000,000 VND

Học offline: 7,000,000 VND

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

2 buổi / tuần

3 giờ / buổi

GIỜ HỌC

Linh hoạt

HHM Academy Hanoi

GHI CHÚ

Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên. Cam kết việc làm sau khóa học.

HHM Academy Hanoi

Xem lịch khai giảng

HHM Academy Hanoi, HHM, HHM Academy, Đào tạo các khóa học lập trình, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Học lập trình PHP, Java, Android, Python, Nodejs, Vuejs, Reactjs, Ryby, Ruby on Rails tại HHM Academy Hanoi, Kiến thức mới nhất, hỗ trợ việc làm, học là có việc