Giới thiệu
Tuyển dụng
Liên hệ

Doanh nghiệp tuyển dụng

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C/C++ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP NATA

Cung cấp cho học viên kỹ năng lập trình trong ngôn ngữ C và C++; Cung cấp kỹ năng lập trình một hệ thống nhúng với C/C++; Nâng cao tư duy của học viên về thuật toán trong lập trình; Cơ hội thực tập và làm việc tại Công ty Cổ phần Phần mềm Nhúng NATA

Đối tượng tham gia

 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, có niềm đam mê lập trình hệ thống
 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học trên cả nước;
 • Nhân viên phát triển ứng dụng trên các thiết bị điện tử tại các doanh nghiệp.

Thông tin khóa học

 • Chương trình đào tạo chuẩn quy trình training do NATA chuyển giao
 • Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên, giúp học viên hiểu sâu bài học
 • Sau mỗi nội dung lý thuyết, học viên được giao bài Quiz và Assignment tự làm, giảng viên review ngay sau khi kết thúc.
 • Đồ án được triển khai thực tế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và định hướng của giảng viên trong quá trình thực tập cuối khóa khi làm Mock project, các đồ án gần với dự án thực tế của NATA.
 • Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên
 • Thời gian học linh động, phù hợp cho giảng viên và học viên.

Chi tiết khóa học

Chương trình đào tạo

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

11 buổi - 33 giờ

Ngôn ngữ lập trình C được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX; C là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới; C là ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc, chương trình viết bằng C rất linh hoạt và cho tốc độ xử lý cao. Sau khi hoàn thành xong học phần này sẽ giúp học viên hiểu kiến thức cơ bản về lập trình C cũng như nâng cao tư duy logic thông qua các giải thuật lập trình. Biết cách làm việc với con trỏ và quản lý bộ nhớ hiệu quả. C mang lại nền tảng lập trình vững chắc cho tương lai của lập trình viên.

Yêu cầu kiến thức

Không yêu cầu

 • Buổi 01: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C

  1. Lịch sử ra đời; Giới thiệu và cài đặt trình biên dịch; Nhập xuất dữ liệu trong C; Simple C syntax; Expressions; Statements; Preprocessor features; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 2: I/O Proccess

  1. Additional Data Types; The Preprocessor; The standard I/O library – STDIO; Program Arguments; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 3: Biến và các kiểu dữ liệu nguyên thủy

  1. Khai báo và sử dụng biến, biến cục bộ, biến toàn cục; Các kiểu dữ liệu nguyên thủy; Dữ liệu kiểu chuỗi; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 4: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp

  1. Cấu trúc rẽ nhánh If/Else; Cấu trúc lặp; Toán tử số học, toán tử quan hệ; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 5: Cấu trúc dữ liệu kiểu mảng, hàm (function)

  1. Khai báo và sử dụng mảng 1 chiều, nhiều chiều (Defining arrays, Using arrays, Initialising arrays; Multi-dimensional arrays, Arrays of characters and strings, Arrays and pointers, Passing Arrays to functions); Hàm (function): Multi File Programs, Bit Manipulation, Function Calling and Recursion).
 • Buổi 6: Quản lý bộ nhớ và con trỏ trong C

  1. Memory Management; Poiter & Address(The purpose of pointers, How to define pointers, The & and * operators, Pointer assignment, Mixing pointers with functions); Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 7: The Preprocessor

  1. Standard Headers; The Preprocessor; The #define Directive; Large Programs; Deciding How to Split a Program; Sharing Declarations; Using Header Files; Writing a Header File; Conditional Compilation; Module-Private Functions; Module-Private Variables; Function-Private Variables; Public Module Variables; When to Use Global Variables; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 8: Macro và thao tác với bit

  1. Using Macro; Bit operation; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 9: C programming for Embedded System

  1. String and Threads(String Handling, Task, Threads); Building Software and Using Preprocessor; Real-Time Operating Systems; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 10: MISRA C

  1. MISRA C — for Safety-Related Programming; Coding Standard; MISRA C Tools; Rules, directives; Decidable, Undecidable rules; Compliance checking; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 11: Ôn tập nội dung

  1. Ôn tập những nội dung chính; Giải đáp thắc mắc trước khi thi; Chia sẻ những kinh nghiệm trong lập trình C; Kết thúc học phần HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tâp của học viên trên tiêu chí kết hợp kết quả học tập trực tuyến(Online) của Học viện

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

9 buổi - 27 giờ

Ngôn ngữ C++ được Bjarne Stroustrup phát triển từ ngôn ngữ C từ cuối thập niên 1970; C++ là một phiên bản mở rộng của ngôn ngữ C, kết hợp tất cả các tính năng đã có của C; C++ có thể dùng để lập trình nhúng, lập trình hệ thống, hoặc những ứng dụng, game…; C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biết trên thế giới. Sau khi học xong học phần này sẽ giúp học viên nâng cao kinh nghiệm lập trình, kiểm soát lỗi và kỹ thuật xử lý ngoại lệ; Hiểu và nắm bắt tư tưởng lập trình hướng đối tượng; Viết code giao tiếp trực tiếp phần cứng, Coding conventions; Cung cấp kiến thức lập trình nhúng và lập trình ứng dụng hệ thống.

Yêu cầu kiến thức

Đã phải học xong học phần lập trình C

 • Buổi 1: Cơ bản về C++

  1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++, sự cần thiết của C++ trong các hệ thống nhúng; Cài đặt công cụ lập trình; Cấu trúc chương trình C++, ghi chú trong C++; Nhập, xuất dữ liệu; From C to C++ and C++; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.
 • Buổi 2: Biến và các kiểu dữ liệu nguyên thủy, cấu trúc rẽ nhánh và lặp

  1. Khai báo và sử dụng biến, biến cục bộ, biến toàn cục; Các kiểu dữ liệu nguyên thủy, kiểu ký tự; Cấu trúc rẽ nhánh If/Else; Cấu trúc lặp - Toán tử số học, toán tử quan hệ; Ép kiểu trong C++
 • Buổi 3: Mảng trong C++

  1. Khai báo và sử dụng mảng 1 chiều; Mảng 2 chiều; Thư viện xử lý String trong C++; Linkage and Storage; C++ Development Environments for Embedded Systems
 • Buổi 4: Lập trình hướng đối tượng

  1. Đối tượng (Object) và Lớp (Classes); Constructors; Members and Friends
 • Buổi 5: Hàm (function) và con trỏ

  1. Làm quen với function; Làm việc với function có và không có tham số; Function overloading; Giới thiệu con trỏ; Toán tử tăng, giảm dùng cho con trỏ; Con trỏ và mảng 1 chiều; Con trỏ và mảng ký tự; Cấp phát bộ nhớ động; Con trỏ hàm.
 • Buổi 06: Làm việc với File, xử lý ngoại lệ và debugging

  1. File Handling; Exception & Debug; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review
 • Buổi 07: Tái định nghĩa

  1. Tái định nghĩa hàm; Tái định nghĩa toán tử; Chuyển đổi kiểu; Tái định nghĩa toán tử xuất (<<)– nhập (>>); Tái định nghĩa toán tử [], toán tử (); Khởi tạo ngầm định; Gán ngầm định; Tái định nghĩa toán tử ++ và -- - Tái định nghĩa new và delete.
 • Buổi 08: Tính kế thừa

  1. Lớp dẫn xuất đơn giản; Ký hiệu các thứ bậc; Hàm xây dựng và Hàm hủy; Thành viên Lớp được bảo vệ; Lớp cơ sở riêng, chung và được bảo vệ; Đa thừa kế - Sự mơ hồ; Hàm ảo - Lớp cơ sở ảo; Chuyển kiểu; Các toán tử được tái định nghĩa.
 • Buổi 09: Standard Template Library; Understand Safety and Multi-tasking Issues

  1. Giới thiệu STL; STL Containers; STL Iterators; STL Algorithms; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review; Defensive Programming; Principles of Real-time Operating Systems; Standard Library Algorithms; Strings and Streams (Optional Topic); Object-Oriented Modelling; Inheritance; Virtual Functions; Daily Assignment; Daily Quiz; Daily Assignment, Quiz review.

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

MOCK PROJECT CUỐI KHÓA HỌC

10 - 15 days

Start by learning the fundamentals of cloud development and deployment with AWS. Then, build different apps leveraging microservices, Kubernetes clusters, and serverless application technology.

Yêu cầu kiến thức

You should have intermediate knowledge of Javascript, and familiarity with object-oriented programming, web development with HTML and CSS, and the Linux Command Line

 • Cloude computing

  1. Learn the fundamentals of cloud computing while being introduced to compute power, security, storage, networking, messaging, and management services in the cloud.

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC

KHÓA HỌC

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C/C++ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP NATA

75 giờ ~ 6 tháng

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Giảm 31% học phí

khi đăng ký trước ngày 15/05/2021

HỌC PHÍ CÒN LẠI

Học online: 4,500,000 VND

Học offline: 5,500,000 VND

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

2 buổi/tuần

3 giờ/buổi

GIỜ HỌC

Linh hoạt

HHM Academy Hanoi

GHI CHÚ

Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên. Cam kết việc làm sau khóa học.

HHM Academy Hanoi

Xem lịch khai giảng

HHM Academy Hanoi, HHM, HHM Academy, Đào tạo các khóa học lập trình, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Học lập trình PHP, Java, Android, Python, Nodejs, Vuejs, Reactjs, Ryby, Ruby on Rails tại HHM Academy Hanoi, Kiến thức mới nhất, hỗ trợ việc làm, học là có việc